Bemutatkozás

Az Új Esély Közhasznú Egyesület 2002-ben azért alakult meg, hogy egyfajta szellemi műhelyként a helyi szereplőket (önkormányzatok, kisebbségi szervezetek, civilek) segítse, és lehetővé tegye a különböző hátrányos helyzetű rétegek és csoportok – elsősorban tartósan munkanélküliek, fiatalok, fogyatékkal élők, romák – problémáinak érdekében a korszerű és legszélesebb értelemben vett szociál- és foglalkoztatáspolitikai kérdések bemutatását, kutatását, oktatását, szakmai szintű tárgyalását és szakmai érdekképviseleti tevékenység biztosítását. Továbbá célunk az Európai Unió politikájában is megfogalmazott irányelvek alkalmazása és gyakorlati átültetése, a szakképzést és a munkaerő-piaci (re)integrációt is magába foglaló oktatás, foglalkoztatás és szociálpolitika kialakítása, e célból konkrét programok kidolgozása és megvalósítása, új szakmai irányelvek alkalmazása.

Kiemelt tevékenységeink:

 • Munkanélküliek, álláskeresők keresése, toborzása, kiválasztása, felkészítése, irányítása, és elhelyezése, az álláskeresők, a potenciális munkavállalók és munkaadók igényeinek megfelelően. 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról1
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, és ismeretterjesztés, kompetencia fejlesztés a gyermek és felnőtt lakosság körében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre (2001. évi CI. tv. a felnőttképzésről 3. § (2) a) b) 2011.évi CXC.tv a Nemzeti köznevelésről 4.§.1.bek. a)-u)
 • kulturális tevékenység (helyi tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, -kulturális örökség megőrzése, kisebbségi nemzetiségi kultúra ápolása, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósítása) 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b
 • Helyi környezet- és természetvédelem, 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 11. 19.
 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások 1997.évi XXXI.tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 17§.1.bek.
 • szociális tevékenység, szociális gondoskodás – a családok védelme és a családok jólétének erősítése, munkavállalás és a családi élet összeegyeztetésének elősegítése, gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási szándék megvalósulásának segítése, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások. 2011.évi CCXI. tv. a családok védelméről. 1.§-6.§. 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 8.
 • közösség, vidék- és településfejlesztés Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a település önfenntartó képességét 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 6. § a)-b)
 • A fogyasztók érdekeinek/ jogainak érvényesítése, fogyasztói problémák feltárása, fogyasztói jogok érvényesülésének értékelése; a tudatos fogyasztói magatartás elősegítése, a fogyasztók tájékozottságának javítása, közvélemény tájékoztatása 1997. évi CLV. tv. a fogyasztóvédelemről 45.§ (1) a)-k)
 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés – a lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés (prevenciós tevékenység), az egészség fejlesztése, egészségvédelmi szolgáltatások 1997. évi CLIV.tv az egészségügyről 144. §(1)-(2), 35§.(1)-(2).
 • bűnmegelőzés és áldozatvédelem – a közbiztonság javítására irányuló tevékenységek 1994. évi XXXIV. tv a rendőrségről 2.§(2) c)
 • Szakmai műhelyeket, rendezvényeket szervez, pl. érdekképviseleti és érdekérvényesítési, közösségfejlesztési, településfejlesztési céllal.
 • Nemzetközi szintű tevékenységet végez (nemzetközi szakmai, kulturális, egyéb cserekapcsolatok)