EFOP-1.6.2-16-2017-00097 – Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Siklósnagyfaluban

Főpályázó: Siklósnagyfalu Község Önkormányzata
A projekt címe: Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Siklósnagyfaluban
A projekt azonosító száma: EFOP-1.6.2-16-2017-00097
Projekt összköltsége: 199 873 000 Ft.

A szerződött támogatás összege: 3 250 000 Ft.
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tervezett befejezés dátuma: 2023.08.31.

 

A Siklósnagyfaluban tervezett beavatkozás célja, a településen élők, első sorban a kiválasztott mélyszegénységben élő családok életminőségén komplex módon javítani. Ez alatt szociális, egészségügyi, gyermekjóléti, oktatási, munkaerő-piaci- esélynövelési, közösségi fejlesztéseket értünk. Siklósnagyfalu Baranya megyében található, a településre jellemző, hogy az itt azonosítható társadalmi, gazdasági, szociális problémák egyik fő, ha nem a legfőbb oka a biztos megélhetést jelentő tevékenységek hiánya. Ez a bizonytalanság és vele a lakóépületek alacsony komfortfokozatú jellemzői, a szegénységi spirálba kerülés, a sokszor kezeletlen egészségügyi problémák szegregátum jellegű településrészt hoztak létre. Ennek a helyzetnek az enyhítését, az itt élők problémáinak megoldását célozza a projekt, illetve ezért – a településen tapasztalható állapotokból, a beavatkozás szükségszerűsége okán – döntött úgy Siklósnagyfalu Község Önkormányzata, hogy pályázatot kíván benyújtani az EFOP-1.6.2 és 2.4.1 azonosítószámú felhívásokra.

A megvalósítandó projekt nagy hangsúlyt fektet a falu közösségének erősítésére, a bizalomerősítésre azért, hogy ez a kirekesztettség érzés az érintettekben oldódjék és a projekt komplex humán szolgáltatásainak hatására halványuljon. Az előkészítési szakaszban a kérdőívek felvételén és személyes beszélgetéseken alapuló a projekttervezést segítő helyzetfelmérés és a KSH-adatjelentés is megerősítette azt a kutatásokból jól ismert tényt, hogy a szegénység – mely a gyermekeket érinti leginkább – sürgős beavatkozást indokol.

A program hozzájárul a szegregátum-jelleg megszüntetéséhez és elősegíti lakóinak, közösségeinek integrációját, így nagy mértékben illeszkedik a Széchenyi 2020 céljaihoz. A tervezett fejlesztés az EFOP 1.6-os intézkedésének, a tartós szegénységben élők, romák felzárkózásának, periférikus élethelyzetek felszámolásának segítése címűhöz kapcsolódik. A projekt ennek érdekében olyan hosszabb távon realizálható eredményekkel tervez, melyek megállítják a szegregációs folyamatokat és lehetőséget teremtenek az itt élő családoknak az egzisztenciális változásra. Ebből következően kiemelt részcél a háztartások bevételteremtő képességének növelése, a foglalkoztathatóság megteremtése. A célok megvalósítását követően az itt élők bevételteremtő képessége nő, a humán szolgáltatásokhoz való hozzáférés növekszik, a társadalmi mobilitás esélyei kézzel foghatóvá válnak. A program célcsoportjába a településen élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyének és családok tartoznak, így a program a település egésze számára is nyújt olyan szolgáltatásokat, amelyek segítik a hátrányos helyzetű emberek felzárkózását és a település életébe történő integrációjukat. A fent megjelenített célok megvalósítása érdekében és a fejlesztés komplexitása okán beavatkozási területeket azonosítottunk, melyekhez a célcsoportot figyelembe véve tevékenységeket rendeltünk, ezek jelenítik meg a célok-tevékenységek-eredmények koherenciáját. A fejlesztés hat beavatkozási területen, de komplex módon valósul meg: szociális, közösségfejlesztési, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi, lakhatási biztonságot növelő terület. A tevékenységek között szerepel képzés, jelenléten alapuló szociális munka, egészségügyi szűrések biztosítása, életminőséget javító rendszeres foglalkozások, a célcsoport részére nyújtott tanácsadási szolgáltatás, gyermekek tanulás támogató tevékenység és közösségi-, szabadidősprogramok szervezése. A projekt megvalósításának tervezett időtartama 22020. június 1. – 2023. május 31. de a kialakított szolgáltatások hosszú távú fenntartása a cél. A fejlesztés eredményeként, elsősorban a képzéseknek köszönhetően jelentősen javulnak a célcsoport foglakoztatási lehetőségei. Ezáltal jelentősen nő a munkába állók száma, javul a családok egzisztenciális helyzete. A megszerzett tudás és annak alkalmazhatósága, valamint a célcsoport motiváltsága és önbecsülése is erősödik. A gyerekek tanulását támogató foglalkozások révén javul a továbbtanulási arány.

A fő pályázó Siklósnagyfalu Község Önkormányzata. A projekt megvalósításban érintett konzorciumi tagok (Új Esély Egyesület, Roma Nemzetiségi Önmkormányzat és a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság) vettek már részt uniós finanszírozású projekt megvalósításában, széleskörű tapasztalattal rendelkeznek európai uniós támogatásból megvalósuló projektek menedzselése terén. Az elmúlt években a településen dolgozó szakemberek – legyenek bármilyen humán ágazatban dolgozók – megismerhették a hátrányos helyzetű emberek problémáit, és az ő tapasztalatukból célirányosan tudtunk a tervezés során a legjelentősebb igényekre fókuszálni. Az így szerzett tapasztalatok segítettek minket abban, hogy a tervezés során egy célcsoport központú projektet álmodhassunk meg.