EFOP-5.2.2-17-2017-00015- Innovatív megoldások hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok felzárkóztatásában

 • április 23, 2020
 • János Szinek
 • EFOP-5.2.2-17-2017-00015- Innovatív megoldások hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok felzárkóztatásában bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
 • Projektjeink

A kedvezményezett neve: Új Esély Egyesület
A projekt címe: Innovatív megoldások hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok felzárkóztatásában
A projekt azonosító száma: EFOP-5.2.2.-17-2017-0015
A szerződött támogatás összege: 50 000 000 Ft.
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tervezett befejezés dátuma: 2019.12.31.

A projekt tartalmának bemutatása

BESZÁMOLÓ

EFOP-5.2.2.-17-2017-00015 az.sz., «Innovatív megoldások hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok felzárkóztatásában» c. projekt megvalósításnak első mérföldköve

A projektmenedzsment és a szakmai megvalósítók megkezdték tevékenységüket.
2017. december hónapban megtörtént a projektmenedzsment és a szakmai megvalósítók kiválasztása és a velük történt szerződés megkötése. A projektmenedzser Kiss Erzsébet, a pénzügyi vezető Petrohán Mihályné. A szakmai vezető Kiss Erzsébet, a szociális felzárkóztatási szakmai szakértő Borsos Lídia. A menedzsment és a szakmai munkatársak 2018-. január 1-vel kezdték el a projektmegvalósítását. Munkaszerződésüket, jelenléti íveket csatoljuk.
Megrendezésre került az indító egyeztetés – „kick-off” meeting.
2018.01.31.-én a hazai és a nemzetközi partnerek részvételével megvalósult a partnerségi indító egyeztetés, a Kick-off-meeting, Siklóson.

A találkozó napirendjei:

 • a projekt tartalmának ismertetése
 • a külföldi partnerek projektben betöltött szerepének tisztázása, pontosítása
 • az együttműködés, személyes találkozók technikai megvalósításának lehetőségei
 • a 2018. év tanulmányútjainak, műhelymunkáinak, tréningjeinek időponti meghatározása

A találkozón a partnerszervezetek képviseltették magukat. A meghívót, programot taratlmazó e-mailt, jelenléti ívet csatoljuk.
A nyilvánossági elemek közül a projekt megkezdésére vonatkozó „C” tábla kihelyezése megtörtént, a sajtóközlemény kihirdetésre került.
A „C” tábla elkészült, kihelyezésre került, a sajtóközlemény kihirdetésre került.
Beszerzésre kerülnek a projekt megvalósításhoz nélkülözhetetlen kis értékű eszközök.
A beszerzendő eszközök listája többször módosításra került a folyamatban lévő szakmai megvalósítások okán, a módosítási igény elbírálása jelenleg is zajlik. Ezért az eszközöket nem tudtuk megvásárolni. Az ezzel kapcsolatos dokumentáció elérhető az EPTK felületen. Az eszközbeszerzés beszerzési eljárása megtörtént.
Elkészült a honlap fejlesztés, és annak folyamatos a tartalommal való feltöltése.
Kialakításra került az új honlap: www.eliot.eu (E-learning, Ingyenesen, Okosan a Tanulásért!), és az Egyesület meglévő honlapján feltöltésre került: www.ujesely.axelero.net.
A mérföldkő eléréséig 2 alkalommal valósult meg tanulmányút, valamint a tervezett szakmai programok keretében megvalósult 3 db műhelymunka.

1. tanulmányút, 2018.03.22. Cún–Kémes
A tanulmányút alkalmával a hazai és a külföldi résztvevők betekintést nyerhettek a Kelet-Ormánság zsáktelepülésein (Cún, Szaporca, Tésenfa) élő, hátrányos helyzetű családok gyerekeinek oktatási gondjaiba, továbbá megismerték a Cúnban induló, „Biztos Kezdet Gyerekházak” konstrukció, „Jó Kis Hely” Cúnban programját, amelynek része a helybéli gyerekek tanulási hátrányainak csökkentése.

2. tanulmányút, Sikósnagyfalui Tanoda.
A résztvevők betekintést kaptak a Siklósnagyfaluban, -amely túlnyomórészt beás cigány lakosságú, -működő Tanoda életébe, megismerték azokat a családi háttereket, amelyek a tanodai hallgatók tanulási problémáival összefüggnek, konzultáltak a helyi szakértőkkel.

 1. Műhelymunka, 2018.05.25., Siklós
  A résztvevő hazai szakértők- Siklósnagyfalu Önkormányzat, Siklós, Együtt a Kémes Körzet Gyerekeiért Alapítvány, Család és Gyermekjóléti Központ, Siklósi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat – megismerték a program szakmai tartalmát és betekintést nyertek az elkezdődött kutatásokba: Helyzetelemző kutatás, nemzetközi felmérések. Megismerték azokat a feladatokat, amelynek során a hazai szakemberek, együttműködve a nemzetközi stábbal, hozzájárulnak a kutatások és a tanulmányok megvalósításához.
 2. Műhelymunka, 2018. 06.14. Siklós
  A résztvevő hazai és nemzetközi szakértők- Siklósnagyfalu Önkormányzat, Siklós, Együtt a Kémes Körzet gyerekeiért Alapítvány, Család és Gyermekjóléti Központ, Siklósi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat – megismerték a program szakmai tartalmát és betekintést nyertek a helyzetfelmérő kutatás eredményeibe, szakmai tapasztalatukkal hozzájárultak a kutatás során feltárt módszertanok tökéletesítéséhez, az eddigi eredmények pontosításához.
 3. Műhelymunka, 2018.06.28. Siklós-Nagyharsány
  A résztvevő hazai és nemzetközi szakértők- Siklósnagyfalu Önkormányzat, Siklós, Együtt a Kémes Körzet gyerekeiért Alapítvány, Család és Gyermekjóléti Központ, Siklósi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat – megismerték a a helyzetfelmérő kutatás eddigi eredményeit, szakmai tapasztalatukkal hozzájárultak a kutatás során feltárt módszertanok tökéletesítéséhez, az eddigi eredmények pontosításához. Betekintést nyertek a gyerekekkel való gyakorlati foglalkozásokba is.

Esélyegyenlőség:
A megvalósítás során -műhelymunkák és tanulmányutak, nyilvános kommunkáció-, a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi szempontokat, jogszabályokat betartattuk és betartottuk.

A PROJEKTMEGVALÓSÍTÓ SZERVEZET BEMUTATÁSA

Az Új Esély Közhasznú Egyesület 2002-ben alakult. 2004-tól valósít meg aktív programokat szociális, foglalkoztatást segítő, nemzetiségek kulturális tevékenységének elősegítése területen (HEFOP,TÁMOP, NCSSZI). Célterülete: hátrányos helyzetű települések a Siklósi Járásban, az ott élő lakosság. Kiemelt célja a hátrányos helyzetű csoportok -fiatalok,romák- esélyeinek növelése, integrációjának segítése. Kezdetben megvalósított programjaink a gyors munkaerő-piaci visszakerülésre fókuszáltak (HEFOP 2.3.2-1, HEFOP-2.3.2-05/1, Élőlánc), majd a társadalmi változásokat felismerve fokozatosan tértünk át olyan programok megvalósítására, melyek a teljes családot illetve a gyerekeket helyezték a szolgáltatások középpontjába. TÁMOP-5.3.1-08/2, TÁMOP-5.3.1-C-09/2, TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0016 sz. Létérdek c. program. A megvalósított és fenntartásban lévő projektjeink komplex szolgáltatási csomagot tartalmaztak a célcsoport és családtagjaik számára, hozzájárulva képességeik, képzettségük, önálló életvezetésük fejlesztéséhez és számos olyan elemet is tartalmaztak, mely a szegénységben élő ügyfelek családjára és gyermekeire irányultak. A KAB-ME-14-C-16510 Védőháló c. program ugyan léptékében kisebb volt, egyesületünk mégis egy új területet fedett le, 10 település célcsoportjai között a meglévő szenvedélybetegségek, fiatalkori kábítószer fogyasztás területén nyújtott megelőző segítséget.
Működésünk aktív célterülete a Siklósi Járás kisfalvai : Alsószentmárton, Babarcszőlős, Cún, Csarnóta, Diósviszló, Drávacsehi, Drávacsepely, Drávapalkonya, Drávaszabolcs, Egyházasharaszti, Gordisa, Kémes, Kovácshida, Márfa, Nagytótfalu, Old, Rádfalva, Siklósnagyfalu, Szaporca, Tésenfa.
Programjaink jellemzően széles spektrumú, egyéni és közösségi felzárkóztatást jelentenek a szegénység, kirekesztődés mérséklésére a mélyszegénységben élők társadalmi aktivitásának, munkaerő-piaci (re)integrációjának és önellátó képességének növelésére. A projektek kiterjednek a szegénységben élőkre, családtagjaikra, a lakóközösségre, a különböző humán szolgáltatást nyújtó szervezetek munkatársaira, azaz az egyént és családját a környezetébe helyezi és közös elmozdítást valósít meg. Tanoda programjaink az iskolás korú gyerekek jövőépítésében vesznek részt,, s a család és a közösség a gyerekek fejlesztésén keresztül valósul meg.
Támogatott projektjeink megvalósítása magával vonja az új, nem támogatott tevékenységek megjelenését, amelyeket a tagság, ill. a partnerségi kör tagjai önkéntes munkában végeznek. Ilyen tevékenység pl. a céltelepülések lakosságának segítése abban, hogy önellátásukat részben vagy egészben megteremtsék, kertjeiket szakszerűen műveljék, a termékfölösleget a közeli városi lakossághoz eljuttatva azt egészséges élelmiszerhez juttassák. Hatását tekintve a tevékenység hozzájárult ahhoz, hogy célcsoportjaink csökkentsék szegénységük mértékét, növeljék önbecsülésüket, hozzájáruljanak családjuk biztonságos működésének növeléséhez és újratanulják a közösségi együttműködés mibenlétét.

Főbb projektmegvalósítások:

TÁMOP-3.3.9.C-12-2012-0040 az. számú, Siklósnagyfalui Tanoda, 2014.

Siklósnagyfaluban és környékén élő 25 fő halmozottan hátrányos helyzetű (földrajzi, társadalmi, szociális, egzisztenciális) tanuló önkéntes részvételével, extrakurrikuláris, iskola utáni időben történő komplex kompetencia, személyiség és készségfejlesztése, pályaorientációt támogató programok, foglalkozások megvalósítása kreatív és innovatív módszerek, megoldások személyre szabott alkalmazásával a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, az iskolai sikeresség előmozdítása, az egyéni képességek kibontakoztatása, az iskolai átmenetek segítése, továbbtanulási esélyek javítása érdekében. A célok sikeres megvalósítása érdekében széleskörű fejlesztő és motiváló hatás kiváltása a gyermekek családja részvételével zajló programok biztosításával valamint a tanodát már elhagyó kortárs önkéntesek bevonásával. A fenntarthatóság, az integráció erősítése, a magas szakmai színvonal biztosítása, a jó gyakorlatok megosztása, a szolgáltatás fejlesztése érdekében a stáb és az együttműködő partnerek részére közös szakmai műhelyek, tapasztalatszerző út, tanodai nyílt napok megvalósítása.

M’INSPIRE, Erasmus+, 15/0100-KA2SE/13634, 2015.-2017.

A programban Románia és Szlovákia civil szervezeteivel komplex iskolai online-oktatási programot fejlesztünk hátrányos helyzetű gyerekek számára. A magyarországi céliskola a Kelet –Ormánságban lévő Kémesi Általános iskola volt, melynek pedagógusai részt vettek az oktatási anyag kidolgozásában, ill. tesztelésében.

EFOP-3.3.1-16-2017-00039 sz. Siklósnagyfalui Tanoda, 2017-2018.

Siklósnagyfaluban és környékén élő 25 fő hátrányos helyzetű tanuló, iskola utáni időben történő, egyéni igényekre és helyi szükségletekre reagáló, komplex kompetencia, személyiség és készségfejlesztése, pályaorientációt támogató programok, foglalkozások megvalósítása, kreatív és innovatív módszerek, megoldások személyre szabott alkalmazásával a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, felzárkózási esélyeinek növelése, az iskolai sikeresség előmozdítása, az egyéni képességek kibontakoztatása, az iskolai átmenetek segítése, továbbtanulási esélyek javítása érdekében. A célok sikeres megvalósítása érdekében széleskörű fejlesztő és motiváló hatás kiváltása a gyermekek családja, a nem hátrányos helyzetű tanulók és az együttműködő partnerek részvételével zajló programok biztosításával valamint a tanodát már elhagyó kortárs önkéntesek bevonásával.

EFOP-1.4.3-16-2017-00109, „Jó kis Hely Cúnban”, 2018-2022.

A szegénység újratermelődésének, átörökítésének, a társadalmi kirekesztődés kockázatának csökkentése, a gyermekek esélyeinek növelése érdekében:

 • a Cúnban élő 25 év alatti gyerekek, fiatalok és szüleik számára a hiányzó szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférés biztosítása
 • a gyerekek korcsoportos szükségleteihez illeszkedő eszközök és szolgáltatások biztosítása
 • a Biztos Kezdet szemlélet elterjesztése, korai képességgondozás
 • az iskolai előmenetel, sikeresség elősegítése, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése
 • a szociokulturális hátrányok kompenzálása
 • a családi háttérből fakadó hátrányok csökkentése, támogató környezet kialakítása
 • a közösség megújulásának, fejlesztésének, élő közösség létrehozásának elősegítése

 

A PROJEKT BEMUTATÁSA

A Projekt fő célkitűzése:

Meghatározott társadalmi kihívásokkal és azok kezelésével kapcsolatos rendelkezésre álló speciális szakmai tudásanyag bővítése, együttműködés erősítése a Duna stratégia országai és a visegrádi országok szakpolitikai szakértői között, valamint szakpolitikai tudásanyag és a projektben végrehajtott kutatások eredményeinek elérhetővé tétele a jövőbeli szakpolitikai tervezés és végrehajtás számára. Olyan szakmai ajánlások megfogalmazása, melyek a mindennapos szakmai munkát segíteni tudják a hazai oktatási felületeken, kiemelkedően a Tanodákban. A program sikeressége érdekében kulcselemnek tekintjük az oktatás/képzés/munkaerőpiac szempontjából:

 • a nehezen elérhető személyek (csoportok) felderítését, azonosítását és felkészítését,
 • az egyéni tanulási stratégiák kialakítását és iskolai szintű alkalmazását,
 • a foglalkoztatásba ágyazott képzési struktúrák létrehozását
 • hazai és nemzetközi jó gyakorlatok kidolgozását és átvételét
 • nemzetközi együttműködést és tapasztalatcserét.

Célterület és Partnerségi kör:

A projekt megvalósítás célterülete: Magyarország, Románia és Szlovákia, illetve a desktop kutatások esetében nemzetközi kitekintésre kerül sor.
Partnerek:
Bástya Alapítvány, Hargita Megyéért Egyesület, Spektrum Oktatási Központ, (Románia), Tandem n.o (Szlovákia)
Bástya Alapítvány, Románia:
2006-ben alakult azzal a célkitűzéssel, hogy a vicei Dsida Jenő Általános Iskolát fenntartsa egy csángó és mezőségi kollégium működtetése által. Az oktatás mellett a kollégium jobb életkörülményeket biztosít azoknak a csángó és mezőségi gyerekeknek, akik sokgyerekes családokból származnak, akik számára a településükön már nem megoldott az anyanyelvi oktatás, valamint azoknak, akik magyarul szeretnének tanulni. Hargita Megyéért Egyesület, Románia:
A Hargita Megyéért Egyesület 2002 óta működő szervezet, amelynek célja olyan programok, illetve projektek lebonyolítása, amelyek által javulhat a megye lakosságának életminősége. Mindezekben az egyesület együttműködik Hargita Megye Tanácsával és több civil szervezettel. Céljuk, hogy kihasználják a pályázati lehetőségeket minél több forrás bevonásával. Az Egyesület – amint azt a neve is mutatja – a megye érdekében fejti ki tevékenységét, több területen.
Spektrum Oktatási Központ, Románia:
Az 1998-tól önálló jogi személyiséggel rendelkező, 2001-től pedig önfenntartó, dinamikus és együttműködésre nyitott szervezetként céljuk, hogy formális és informális oktatási, képzési programok széles skáláját kínálja a régió fejlődni vágyó szervezeteinek, illetve tanulásra nyitott egyéneinek korhatár nélkül.
Tandem n.o. – Szlovákia:
A szervezet által nyújtott közhasznú tevékenység az oktatási szolgáltatások, legfőképp az önismeret, szervezetfejlesztés és karrier tanácsadás témákban: oktatási kurzusok, tréningek, képzések, szemináriumok, előadások formájában, szellemi és kulturális értékek megteremtése, fejlesztése, védelme, megújulása.

A projekt célcsoportja

1. Közvetlen célcsoport:
Humán szolgáltatásokban dolgozó szakemberek

2. Közvetett célcsoport:

 • Kutatásba bevont szervezetek: tanodák és egyéb hasonló profillal rendelkező intézmények: céljuk és feladatuk a részképesség-hiányok pótlása, a felzárkóztatás, a tehetséggondozás, a képességfejlesztés az egyéni igényekre és képességekre, a haladási tempóra alapozott egyéni fejlesztés, a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének, továbbtanulásának, szociális helyzetének javítása.
 • Kutatásba bevont személyek: hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok: Maga a hátrányos helyzet fogalma, olyan anyagi, valamint kulturális életkörülmények hiányát jelenti, amely az adott tanulónál, gyermeknél, az átlagosnál jóval gyengébb iskolai teljesítést, vagy a tanulással kapcsolatos motiváció hiányát eredményezi. A családoknak, a társadalmi többséghez viszonyítva szűkebb anyagi körülményeit, gyengébb kulturális ellátottságát, valamint a szülők alacsony szocio- kúlturális helyzetét jelöli. Az ilyen és ehhez hasonló szociális hátrányokkal induló gyermeknek, az átlagnál jóval kisebb az esélye arra, hogy szüleikhez képest magasabb társadalmi pozícióba kerüljenek.
 • intézmények vezetői, szolgáltatás vezetők

  Projekt tevékenységek:

  1. A projektkezdés első hónapjában indító egyeztetéssel, kick-off meetinggel indítjuk a projektet.
  2. Célterületen (Magyarország területén, konvergencia régiókban, illetve összehasonlító kutatás a partner-országok területén létező jó gyakorlatokról, szélesebb nemzetközi kitekintéssel) végzett desktop kutatás, kérdőíves felmérés, fókuszcsoport-vizsgálat a bevont partner- intézményekben dolgozó szakemberek körében, mélyinterjú intézmény-vezetőkkel
  3. Létező jó gyakorlatok eredményeinek elemzése, módszertani összevetés a korábbi két, nemzetközi kutatás eredményeivel. desktop kutatás, kérdőíves felmérés, fókuszcsoport-vizsgálat az intézményekben dolgozó szakemberek körében, mélyinterjú intézmény-vezetőkkel
  4. Együttműködések megkötés külföldi partnerekkel, Bevont országok: Magyarország, Szlovákia, Románia. Partnerek: Spektrum Oktatási Központ, Bástya Alapítvány, Hargita Megyéért Egyesület (Románia), Tandemno (Szlovákia)
  5. A hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok felzárkóztatásának területén fellelhető legjobb nemzetközi gyakorlatok megismerése, különös tekintettel a felzárkóztatás digitális eszközök felhasználásával megvalósuló gyakorlatokra.
  6. A hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok felzárkóztatásának módszereinek és eszközeinek feltárása kvantitatív és kvalitatív módszerekkel. Összehasonlító kutatás elvégzése HU, RO, SK területen, kérdőíves felmérés 3 x 100 fős alapján, amit mélyinterjúkkal és fókuszcsoport-vizsgálattal egészítünk ki. Kutatás megvalósítása a választott szolgáltatási területen Magyarország, Románia, Szlovákia területén, országonként 100-100 fős célcsoport körében
  7. A külföldi intézményekből a szakemberek tudásának megosztása első sorban közös tréning és terepmunka során. Mind a tréningek, mind a terepmunkák kizárólag Magyarország területén valósítjuk meg, a külföldi szakemberek utaznak ide. A közös szakmai programokon jó gyakorlat megosztás történik (1 fajta esemény, évente 4x, tehát évente 1 per bevont intézmény), a tanulmányutak keretében a külföldi szakemberek a bevont hazai intézményeket látogatják meg (1 fajta esemény, 4 intézmény per év), és az ott átélt és tapasztalt eseményekre minden esetben egy közös műhelymunkával reagálnak a partnerek (1 fajta esemény, évente 4 darab, az adott intézmény meghívásával) – ahol a magyar intézmény igény esetén visszajelzést kaphat a működésére.
  8. 4 konvergencia-régióból 2 év alatt régiónként 5-5 szakember részvételével megszervezett HAZAI tanulmányút hasonló intézmények meglátogatására. A tanulmány-utakra külföldi szakembereket is meghívunk, akik saját tapasztalataikkal járulnak hozzá a tapasztalat-cseréhez. Így tanulmány-utanként 5 hazai és 2 külföldi résztvevő részvételével számolunk, + 1 fő szervező
  9. 12 db műhelymunka megvalósítása együttműködési partnerekkel és bevont szolgáltatókkal, összesen 20 db szakmai program elkészítése a kutatási szakmai vezető és Szociális felzárkóztatási szakmai szakértő bevonásával és irányításával. A programba bevont hazai intézmények szakemberei, illetve lehetőség szerint a határon túli szakemberek részvételével megtartott foglalkozások a projekt során feltárt módszertani megismerésére, tökéletesítésére.
  10. Tréningek szervezése 10 fő számára, a kidolgozott módszertanok elsajátítása érdekében, 4 alkalom x 8 óra, amelynek során felkészítjük az érdekelt szakembereket a kidolgozott módszerek alkalmazására, a felzárkóztatási programok eredményességének növelése érdekében.
  11. 11. Kutatási záró-jelentés készítése A projekt végén az együttműködés módszertani és szakmai összegzése (on-line kötelező, könyv alakban nem kötelező, de választható), szakmai ajánlások megfogalmazása legalább 120.000 karakter terjedelemben; az együttműködés módszertani és szakmai összegzése, amelyet on-line formában publikálunk. A kutatási záró-jelentés tartalmazza a kutatások és felmérések módszertani leírását, azok eredményeinek ismertetését, kiegészítve a projekt szakmai megvalósítása során szerzett szakmai tapasztalatok összegzésével.
  12. Szakmai – módszertani javaslat-csomag kidolgozása on-line formában. A kutatások és felmérések eredményeire alapozva külső szakértők kísérleti felzárkóztatási módszertani javaslatokat dolgoznak ki a gyakorló szakemberek számára a feltárt problémák kezelésére, a felzárkóztatás eredményességének javítására. Elsődlegesen olyan innovatív módszerek kidolgozása a cél, amelyek kiaknázzák a felzárkóztatás digitális támogatásában és az adaptív felzárkóztatási módszerekben rejlő lehetőségeket. Az így kidolgozott javaslatokat a belső szakértői csapat irányítása alatt a bevont gyakorló szakemberekkel és külföldi partnerekkel műhelymunkák sorozatán keresztül megvitatjuk, illetve néhány intézményben a gyakorlatban is kipróbáljuk. A látóutak során a projektbe bevont szakértők a helyszínen is megfigyelhetik a kísérleti módszerek alkalmazását, a műhelymunkák során pedig lehetőségük lesz reflektálni a látottakra. A műhelymunkák és látóutak gyakorlati tapasztalatait a belső szakértői csapat összegzi. A külső szakértők a műhelymunkák és látóutak tapasztalatait beépítve készítik el a kísérleti módszertan végső formáját, amelyet minimum 120,000 karakteres szakmai-módszertani javaslat-csomagban foglalnak össze, amit on-line formában publikálunk. A javaslat-csomag tartalmazza a gyakorló szakembereknek szóló módszertani ajánlások mellett a döntéshozók számára készülő szakpolitikai ajánlásokat is.
  13. Saját honlap aloldalának folyamatos feltöltésével biztosítjuk a tájékoztatást. Ezen túl népszerűsítő kisfilmek elkészítésére, és megjelentetése kerül sor 1 db 5 perces, és 1 db 1/2 perces kisfilm formájában, mely szintén az aloldalon kerül bemutatásra. Ezen túlmenően 6 db módszertani oktató videó készül átlagosan 7 perces hosszúságban a módszertan alkalmazásának segítésére. Ezeket az anyagokat a projekt honlapján közzétesszük. Továbbá sajtóközlemények megjelentetésével is folyamatosan biztosítjuk a projekt eredményeinek széles körű megismertetését.

  A Projekttevékenységek hosszú távú hasznosulásának bemutatása, eredmények

  A projektben már a tervezés fázisában hangsúlyosan meg kell jelennie a fenntarthatósági, a rendszerszerű működési és a felzárkóztatói rendszerek átfogó fejlesztési ismérveinek. A sikeres programokat nem projektszerű működés formában kell fenntartani, mert hosszú távú haszon csak akkor remélhető a kidolgozott módszertanoktól, ajánlásoktól, kezdeményezésektől, ha azok tapasztalatai nyomán az átfogó rendszerek, a jogi szabályozás, az intézményi struktúrák is fejlődnek.
  Jelen projekt végtermékeként létrejövő módszertani javaslat-csomag tartalmazza a gyakorló szakembereknek szóló módszertani ajánlásokat, valamint a döntéshozók számára készülő szakpolitikai ajánlásokat is.
  A tervezett program hasznosulásának három fő területét különíthetjük el:

  • A program kutatási eredményei hasznos új információkat és összefüggéseket tárnak fel a hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok felzárkóztatása területén, lefedve a magyar nyelvterület legnagyobb részét. A kutatás hiánypótlás jellegű, hiszen ezen a szakterületen hasonlóra mindeddig nem került sor. A kutatási eredményeket felhasználhatják a tématerületen dolgozó szakemberek mellett a szakpolitikai fórumok, illetve más kutatók is.
  • A kutatás eredményeire alapozva szakpolitikai ajánlások kerülnek elkészítésre, melyeket a döntés-előkészítés és a döntéshozatal során a területért felelős szakpolitikai döntéshozók rendelkezésére bocsát az Egyesület. Ezek az ajánlások segítséget nyújtanak a megfelelő döntések előkészítésében és meghozatalában, így közvetve a program eredményei hozzájárulnak a korai iskola-elhagyás jelenségének jelentős csökkentéséhez, valamint a hátrányos helyzetű fiatalok leszakadásának megakadályozásához, sikeres munkaerő-piaci megjelenésük és integrációjuk támogatásához.
  • A projekt eredményeképpen létrejön egy azonnali alkalmazásra kész, kidolgozott innovatív módszertan, mely közvetlenül és ingyenesen felhasználható lesz minden magyar nyelvű felzárkóztató program, intézmény és szakember részére. A módszertan alkalmazásával a szakemberek sikeresebben dolgozhatnak a hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok integrációján. Ezáltal a projekt közvetlenül is hozzá fog járulni a program kitűzött céljainak eléréséhez.

  A projekt eredményei tehát hozzájárulnak a korai iskola-elhagyás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű fiatalok leszakadásának megakadályozásához, sikeres munkaerő-piaci megjelenésük és integrációjuk támogatásához. Mindezek révén lehetőséget teremt egy magasabb szintű életvitel megteremtésére a hátrányos helyzetű célcsoport körében, csökkenti vagy megakadályozza a lemorzsolódást. A projekt hatásterülete Magyarország teljes konvergencia régiója, így a projekt hosszú távú hasznosulása Közép-magyarország kivételével valamennyi régióra kiterjed az országban, elősegítve a települések gazdasági és társadalmi helyzetének javulását, a munkanélküliség javulását, a szellemi tőke gyarapodását.

  Köszönjük az Európai Unió és Magyarország Kormányának támogatását!

Az Új Esély Közhasznú Egyesület a 2002-es megalapítása óta aktív szerepet vállal különböző szociális, foglalkoztatást segítő és az egyes nemzetiségek kultúráját támogató programok szervezésében (HEFOP, TÁMOP,  NCSSZI). A programok célterülete: hátrányos helyzetű települések a Siklósi Járásban, és az ott élő lakosság.

Az Új Esély Egyesület kiemelt célja a hátrányos helyzetű csoportok – fiatalok és romák- esélyeinek növelése, integrációjának segítése. Kezdetben megvalósított programjaink legfőképpen a gyors munkaerő-piaci visszakerülésre fókuszáltak (HEFOP 2.3.2-1, HEFOP-2.3.2-05/1, Élőlánc), majd a társadalmi változásokat felismerve fokozatosan tértünk át olyan programok megvalósítására, melyek a teljes családot, illetve a gyerekeket helyezték a szolgáltatások középpontjába. Ilyen projektek voltak többek között: TÁMOP-5.3.1-08/2, TÁMOP-5.3.1-C-09/2, TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0016 sz. Létérdek c. program. A megvalósított, és fenntartásban lévő projektjeink komplex szolgáltatási csomagot tartalmaztak a célcsoport és családtagjaik számára, hozzájárulva képességeik, képzettségük, önálló életvezetésük fejlesztéséhez, és számos olyan elemet is tartalmaztak, mely a szegénységben élő ügyfelek családjára és gyermekeire irányultak. A KAB-ME-14-C-16510 Védőháló c. program ugyan léptékében kisebb volt, Egyesületünk mégis egy új területet fedett le, 10 település célcsoportjai között a meglévő szenvedélybetegségek, fiatalkori kábítószerfogyasztás területén nyújtott megelőző segítséget.

Működésünk aktív célterülete a Siklósi Járás kisfalvai: Alsószentmárton, Babarcszőlős, Cún, Csarnóta, Diósviszló, Drávacsehi, Drávacsepely, Drávapalkonya, Drávaszabolcs, Egyházasharaszti, Gordisa, Kémes, Kovácshida, Márfa, Nagytótfalu, Old, Rádfalva, Siklósnagyfalu, Szaporca, Tésenfa.

Programjaink jellemzően széles spektrumú, egyéni és közösségi felzárkóztatást jelentenek a szegénység, kirekesztődés mérséklésére a mélyszegénységben élők társadalmi aktivitásának, munkaerő-piaci (re)integrációjának és önellátó képességének növelésére. A projektek kiterjednek a szegénységben élőkre, családtagjaikra, a lakóközösségre, a különböző humán szolgáltatást nyújtó szervezetek munkatársaira, azaz az egyént és családját a környezetébe helyezi és közös elmozdítást valósít meg. Tanoda programjaink az iskolás korú gyerekek jövőépítésében vesznek részt, s a család és a közösség a gyerekek fejlesztésén keresztül valósul meg.

Támogatott projektjeink megvalósítása magával vonja az új, nem támogatott tevékenységek megjelenését, amelyeket a tagság, ill. a partnerségi kör tagjai önkéntes munkában végeznek. Ilyen tevékenység pl. a céltelepülések lakosságának segítése abban, hogy önellátásukat részben vagy egészben megteremtsék, kertjeiket szakszerűen műveljék, a termékfölösleget a közeli városi lakossághoz eljuttatva azt egészséges élelmiszerhez juttassák. Hatását tekintve a tevékenység hozzájárult ahhoz, hogy célcsoportjaink csökkentsék szegénységük mértékét, növeljék önbecsülésüket, hozzájáruljanak családjuk biztonságos működésének növeléséhez és újratanulják a közösségi együttműködés mibenlétét.

A projekt bemutatása és a projekt fő célkitűzései

A projekt fő célkitűzése a meghatározott társadalmi kihívásokkal és azok kezelésével kapcsolatos rendelkezésre álló speciális szakmai tudásanyag bővítése, együttműködés erősítése a Duna stratégia országai és a visegrádi országok szakpolitikai szakértői között, valamint szakpolitikai tudásanyag és a projektben végrehajtott kutatások eredményeinek elérhetővé tétele a jövőbeli szakpolitikai tervezés és végrehajtás számára. Továbbá olyan szakmai ajánlások megfogalmazása, melyek a mindennapos szakmai munkát segíteni tudják a hazai oktatási felületeken, kiemelkedően a tanodákban. A program sikeressége érdekében kulcselemnek tekintjük az oktatás/képzés/munkaerőpiac szempontjából:

 • a nehezen elérhető személyek (csoportok) felderítését, azonosítását és felkészítését, 
 • az egyéni tanulási stratégiák kialakítását és iskolai szintű alkalmazását,
 • a foglalkoztatásba ágyazott képzési struktúrák létrehozását
 • hazai és nemzetközi jó gyakorlatok kidolgozását és átvételét
 • nemzetközi együttműködést és tapasztalatcserét.

A projekt célterülete és partnerségi köre

A projekt megvalósítás célterülete: Magyarország, Románia és Szlovákia, illetve a desktop kutatások esetében nemzetközi kitekintésre kerül sor.

Bástya Alapítvány, Románia:
2006-ben alakult azzal a célkitűzéssel, hogy a vicei Dsida Jenő Általános Iskolát fenntartsa egy csángó és mezőségi kollégium működtetése által. Az oktatás mellett a kollégium jobb életkörülményeket biztosít azoknak a csángó és mezőségi gyerekeknek, akik sokgyerekes családokból származnak, akik számára a településükön már nem megoldott az anyanyelvi oktatás, valamint azoknak, akik magyarul szeretnének tanulni.

Hargita Megyéért Egyesület, Románia:
A Hargita Megyéért Egyesület 2002 óta működő szervezet, amelynek célja olyan programok, illetve projektek lebonyolítása, amelyek által javulhat a megye lakosságának életminősége. Mindezekben az egyesület együttműködik Hargita Megye Tanácsával és több civil szervezettel. Céljuk, hogy kihasználják a pályázati lehetőségeket minél több forrás bevonásával. Az Egyesület – amint azt a neve is mutatja – a megye érdekében fejti ki tevékenységét, több területen.

Spektrum Oktatási Központ, Románia:
Az 1998-tól önálló jogi személyiséggel rendelkező, 2001-től pedig önfenntartó, dinamikus és együttműködésre nyitott szervezetként céljuk, hogy formális és informális oktatási, képzési programok széles skáláját kínálja a régió fejlődni vágyó szervezeteinek, illetve tanulásra nyitott egyéneinek korhatár nélkül.

Tandem n.o. – Szlovákia:
A szervezet által nyújtott közhasznú tevékenység az oktatási szolgáltatások, legfőképp az önismeret, szervezetfejlesztés és karrier tanácsadás témákban: oktatási kurzusok, tréningek, képzések, szemináriumok, előadások formájában, szellemi és kulturális értékek megteremtése, fejlesztése, védelme, megújulása.