TÁMOP-3.3.9.C-12-2012-0040 sz. Siklósnagyfalui Tanoda program

A Siklósnagyfalui Tanoda Baranya megye déli részén a siklósi járás egyik leghátrányosabb helyzetű településén valósul meg, ahol a lakosság 88%-a roma etnikumú, az itt élők csupán 14%-a rendelkezik 8 általános iskolánál magasabb végzettséggel és az elsődleges munkaerő-piacon csupán 6 fő van jelen. A település felemelkedéséhez elengedhetetlen a jelen lévő szociális és szocializációs hátrányok kezelése, a gyerekek segítése a magasabb iskolázottság, szakmai tudás megszerzésében.

                                                                                                                       

A projekt általános célja

A tanoda tevékenységei és programjai révén:

 • a Siklósnagyfalui fiatalok iskolai és iskolán kívüli sikerességének javítása és társadalmi beilleszkedésük segítése,
 • a szociokulturális másságból fakadó esélykülönbségek csökkentése, a továbbtanulás és a piacképes szakmák megszerzése területén,
 • hozzájárul a térségben jelenlévő veszélyek a kirekesztődés, a szegénység elkerüléséhez, mérsékléséhez.

A projekt konkrét célja

Siklósnagyfaluban élő 40 fő halmozottan hátrányos helyzetű (földrajzi, társadalmi, szociális, egzisztenciális) gyermek felkészítése az iskolai kötelezettség teljesítésére, a továbbtanulás, piacképes szakma megszerzésére, a sikeres társadalmi szerepvállalás és önálló életvitel érdekében egy komplex fejlesztési csomag személyre szabott alkalmazásával. A fenntarthatóság, az integráció erősítése és magas szakmai színvonal biztosítása érdekében a stáb és a partnerek közös szakmai fórumai valamint a tanodai nyílt napok biztosítása. A projekt eredményeként az iskolai lemorzsolódás csökken, az egyéni fejlesztési tervben rögzítetteket sikeresen megvalósítók száma legalább 28 fő.

A Tanoda tevékenységei

A tanodai tevékenységek során a tanulók komplex szemléletű fejlesztése valósul meg. A sokféle képességet előhívó programokon keresztül fejlődik a tanulók szociális készsége, személyisége, önismerete, ismeretszerzési képessége, tudása. Az egymástól elkülönülő programelemek egymást erősítő és kiegészítő hatással bírnak.

 1. Iskolai sikeresség elősegítése
  • tantárgyi felzárkóztatás
  • kompetencia fejlesztés
  • együttműködés a szülőkkel
  • együttműködés a gyerekek iskoláival
 2. Személyiség fejlesztés
  • Életmód foglalkozás
  • Hétköznapi élet foglalkozás
  • Művészeti foglalkozás
  • Hagyományőrző foglalkozás
 3. Nyitottság az új felé
  • Kirándulások
  • Együtt lenni jó klub
  • Nyári tábor
  • Sportnap
 4. Munkaerő-piaci esély növelés
  • Pályaorientációs foglalkozások

TÁMOP-3.3.9.C-2012-0040 sz. SIKLÓSNAGYFALUI TANODA 2015. évi programjai>>

A projekt várható hatása

A tanoda program széleskörű tevékenységén keresztül hozzájárul a településen élők kirekesztettség érzésének csökkenéséhez, a társadalmi integráció erősödéséhez. A résztvevő tanulók új ismereteket sajátítanak el, ami növeli kompetencia-érzésüket, önbizalmukat.
A csoportos foglalkozások, tanodai programok erősítik a csoportösszetartást, javul a tanulók társas kapcsolati készsége, kommunikációs és szociális készségei, önértékelésük, önmenedzselési készségük nő. A tanulási, ismeretelsajátítási módszerek elsajátításával iskolai előrehaladásuk javul, tudatossá válik a saját életút- és pályaválasztás. Javul a gyerekek családjai közt kialakult kapcsolat, a gyermekek látható fejlődése, ösztönzi majd a szülőket is az előrehaladásra lehetőségeik szerint.
Mindezek hatására várhatóan a Siklósnagyfaluban élők életszínvonala fokozatosan javul s egy jobb, élhetőbb életvitelt alakítanak ki maguknak. A projekt számszerűsíthető eredményei A tanodai programban 40 fő tanulót vonunk be, akikkel egyéni fejlesztési terv készül.
A részt vevők legalább 70%-a – min. 28 fő – esetében pozitív elmozdulás következik be. (javul a tanulmányi eredménye, nem bukik meg ismételten, fejlődik készsége, képessége). 7 nyitott tanodai programot tartunk, melyben biztosítjuk a környező települések iskoláiba járó tanulók részvételét is. Nyolc szervezettel kötünk szakmai együttműködési megállapodást (iskolák, tanodák, felsőoktatási intézmény).
A projekt során 34 Tanodán kívüli programot valósítunk meg.

Eredmények

2015. október 31-én zárult a TÁMOP-3.3.9.C-12-2012-0040 sz. Siklósnagyfalui Tanoda program. A programban 40 tanuló vett részt családjával.
A felkínált programok a tanulók komplex fejlesztését szolgálták az iskolai előmenetel, a sikerélmény növelése, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a sikeres pályaválasztás valamint az esélykülönbség csökkentése érdekében.
A projekt során 7 tanodai tanuló nyert felvételt középfokú oktatási intézménybe. Ezzel nő annak az esélye, hogy munkaerő-piaci szerepvállalásuk az elsődleges munkaerő-piacon valósul meg a jövőben. 29 fő ért el fejlődést az egyéni fejlesztési tervben meghatározott fejlesztési területekben. A gyerekek nyitottabbakká váltak, javult a kommunikációs készségük, fejlődött ismeretszerzési képességük.
A programelemek a szociális készségeik – a társadalmi és társas készségek – széles körét érintették, megismertetve a tanulókat az elvárt normákkal, személyes tulajdonságaikkal, értékeikkel, identitásukkal. A foglalkozások hozzájárultak szociális készségeik fejlődéséhez.
34 tanodán kívüli programot valósítottunk meg. Az Együtt lenni jó klub a szülők és gyerekek közös részvételével zajlott, mely a közös szabadidő eltöltésére vonatkozó lehetőségek bemutatására, az együttlét örömére, a közös élmények megtapasztalására irányult, a családok erősítését célozva. A fizikai és lelki kondíciót, a testi-lelki alkalmazkodást, a testkultúrát, a toleranciát, az egészséges életmódot, a kapcsolatteremtő képességet egyaránt fejlesztő Sportnapokat a tanodai tanulók és a tanodán kívüli gyerekek közös részvételével valósítottuk meg.
Az egy hetes Nyári tábor tömörítve tartalmazta a tanulók komplex fejlesztését, hiszen szerepelt benne egyéni és csapatjáték, kulturális program, kirándulás, közös étkezés, önismereti és fejlesztő játékok.
Az ismeretbővítés, a tájékozottság növelése, a viselkedés, a társas készségek fejlesztése, a tudásvágy, a jövőkép alakítása valósult meg a kirándulásokon. A tanulókat Bikalra, Budapestre, Siklósra, Pécsre és az Ős-Dráva Látogató Központba vittük el. A kirándulásokon széleskörű impulzusokat, ismereteket, érdeklődéskeltő látványt kaptak.
A program során minden hónapban egy nap Tanodai nyitott nap volt, amikor a szülők, a családtagok, iskolatársak betekinthettek a tanodai munkába. A tanodai komplex fejlesztés magába foglalta a szülőkkel való szoros kapcsolattartás mellett a szülők szülői készségfejlesztését is. Szülő-család-munka-gyereknevelés címmel szülői csoportmunka keretében dolgoztuk föl a nevelés alapszabályait, buktatóit, a harmonikus családi légkör fenntartásának összetevőit.
A Tanoda működtetésével Siklósnagyfaluban – a siklósi járás egyik leghátrányosabb helyzetű településén – olyan program valósult meg, mely életet vitt a település mindennapjaiba, irányt mutatott a szocializációs hátrányok leküzdésére, lehetőséget biztosított az értelmes szabadidő eltöltésére, felkeltette a jövőkép kialakításának igényét, növelte az esélyt az iskolai előmenetel, a tartalmas jövőbeni élet megvalósulásának.
A résztvevő gyerekek és családjaik megfogalmazása szerint a településen nélkülözhetetlen egy Tanoda vagy tanoda jellegű program folytatása.