KAB-ME-14-C-16510 sz. Védőháló c. projekt

Az Új Esély Közhasznú Egyesület elnyerte a Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet által kiírt pályázatot. Az Egyesület Védőháló címmel 2014. június hónapban kezdi a projekt megvalósítását.

A projekt általános célja

A Nemzeti Drogellenes Stratégia céljának – a drogmentes életvitel megélése és megtartása valamint a felnövekvő generáció kábítószerekkel szembeni védelme – érdekében helyi (kistérségi), a fenntarthatóságot magába foglaló programok megvalósítása. A drogproblémát az egész társadalom ügyének tekintve, a közösség legkisebb egységére, a családra építve a család értékére, a család megtartó, védelmi szerepét erősítő módszerek, megoldások alkalmazása a veszélyek kezelésére. A helyi tömegkommunikációs erőterek bekapcsolása a társadalmi felelősségvállalás, a segítő, stigmatizáció mentes viszonyulás kialakítása érdekében. Mindezekkel hozzájárulás a társadalmi kohézió erősítéséhez.

A projekt célja

A siklósi kistérségben a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek drogfogyasztásának elkerülése, a célcsoportban a rizikó tényezők megváltoztatásával, célzott prevenció keretében, közösségi alapú beavatkozásokkal.
A családi kötődések erősítése a szociális, társas készségek fejlesztésével, értékrend alakításával.
Az egészséges személyiségfejlődést, harmonikus családi légkör kialakítását segítő szülői készségek erősítése.
A különböző szakterületek együttműködésének erősítése- védőnői hálózat-önkormányzat-családsegítő szolgálat-rendőrség-civil szervezet.
Laikus segítői rendszer kialakulásának megalapozása, helyi érdekhordozói kör megerősítése a strukturált programokon keresztül.
Egyéni és társadalmi felelősségvállalás erősítése.

A projekt konkrét célja:

A siklósi kistérségben a projekt tematikus, strukturált, komplex, egymásra épülő, egymást kiegészítő és erősítő tevékenységein keresztül a kistérség településein élők közül – preferáltan a halmozottan hátrányos helyzetű településen élőket – 30 fokozottan veszélyeztetett család fejlesztése, erősítése a kábítószer jelenséggel szembeni prevenció megvalósítása érdekében.
A programban résztvevő 30 családból min. 30 fő laikus segítő kör alakul, akik a kábítószer probléma kezelésének helyi bázisát képezik.
A tágabb közösségi rendezvényen keresztül a szemléletformálás, a közösségi összetartozás, a felelősségvállalás erősítése, melyen kb. 180-200 fő vesz részt.

Projektösszefoglaló – KAB-ME-14-C-16510 sz. Védőháló c. projekt

Az Új Esély Közhasznú Egyesület a Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott Védőháló c. programját. 2015. január 31-én zárja.
A megvalósítás 6 halmozottan hátrányos helyzetű településen zajlott: Drávacsehi, Illocska, Szaporca, Old, Magyarbóly, Szava. A programba 10 településről 30 veszélyeztetett, magas rizikófaktorú családot vontunk be. A bevont családok összlétszáma 146 fő.
A projektmegvalósítás során 6 alkalommal tartottunk Családi teafű délután programot, ami meghatározott tematika mentén felölelte a családi közösségek erősítését, a szociális, életvezetési, együttműködési, szülői készségek fejlesztését, egészségkultúra fejlesztését, értékrend alakítását és minden alkalommal –interaktív előadás, videófilm, beszélgetés formájában – a kábítószerrel, kábítószer fogyasztással, a kábítószer probléma kezelésével kapcsolatos ismereteket dolgozták föl. A foglalkozások közös jellemzője volt, hogy minden alkalom tartalmazott közös játékot, közös étkezést és egy-egy házi feladattal zárult. A házi feladat pl. a neveléssel kapcsolatos gyakorlat pozitív megváltoztatására ill. a harmonikus családi élet kialakítására, megtartására irányult.
A szemléletformálás, a közösségi összetartozás, a felelősségvállalás erősítése érdekében a településeken a tágabb közösség részvételével Együtt lenni jó rendezvényt tartottunk, ahol településenként átlagosan 30 fő vett részt.
A kábítószerekkel szembeni védelem, a rizikó tényezők megváltoztatása, a drogfogyasztás elkerülése, a kábítószer problémához való, higgadt, segítő, stigmatizáció mentes viszonyulás érdekében megvalósított programok a családi kötődések erősítését, a tudatos életvezetést, a tudatos nevelést, a józanság, az egészség-szemlélet növelését szolgálták.

Az ügyfelek együttműködése a projekttel példaértékű volt. A családok 80%-a minden programon részt vett. Bizalommal voltak a projektmunkatársakhoz, nyitottan és aktívan közreműködtek a programelemek megvalósítása során. Tapasztalataink szerint a gyerekek tájékozottabbak voltak a drog-témában, mint a szüleik. A programban azt tartották a legsikeresebbnek, hogy szüleikkel együtt vehettek részt és együtt játszhattak és oldhattak meg feladatokat.
A projekt során közvetlenül 30 családot, összesen 146 főt értünk el.
Közvetve a tágabb családi és lakókörnyezeti részvétellel zajló Együtt lenni jó rendezvényen keresztül 189 főt értünk el. A televíziós híradásokon keresztül pedig a siklósi járás tágabb nyilvánosságát.
A bevont résztvevők fegyelmezett részvétele a programokon valamint a programokon megvalósított komplex fejlesztés és ismeretbővítés által a projektben vállalt célokat teljesítettük.
A projekt megvalósításról való tájékoztatás mellett a szélesebb nyilvánosság téma iránti érzékenyítését is célozta a Pátria tv-ben 4 alkalommal megjelenő híradásunk.
A projekt megvalósításában együtt működtünk partnereinkkel: önkormányzatok, BMRK, civil szervezet, Védőnői szolgálat, Családsegítő Szolgálat.
Bízunk abban, hogy a projektben résztvevők a projekt során megszerzett ismereteiket és készségeiket, mint laikus segítők szükség esetén a jövőben a közösség javára hasznosítják a kábítószer-probléma kezelésében.